Search
Close this search box.

תנאי שימוש

האתר מנוהל ומופעל על ידי עינב בן יהודה וליאת זנד. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש“). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאי השימוש.

תנאי השימוש מתייחסים לאתר המופיע תחת הכתובת https://on-fire.co.il וליישום בשם “On Fire” (“האתר“).

בכל מקום בתנאי השימוש בו יופיע המונח “משתמשת” הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק מעמודי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים באופן פרטני לאותו עמוד או שירות. השימוש בעמודים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים בנמצאים בהם.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתנאי השימוש אלו ובין הכתוב באתר יגברו תנאי השימוש.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל המשתמשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר
האתר הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. לעמותה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם, עיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.

הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם באתר. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי המשתמש באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו של המידע.

מידע המועלה על ידי המשתמשים באתר
המידע המועלה ומפורסם באתר על ידי המשתמשים יהיה בחלקו נגיש לכלל משתמשי האינטרנט, על המשתמש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות בבעת השימוש באתר.

הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתמשים לסודיות בקשר לפרטיהם אשר אינם מיועדים לפרסום לרבות פרטי אמצעי תשלום במידה ויועברו להנהלת האתר ופרטי דוא”ל ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.

על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

בהרשמת משתמש לאתר נותן המשתמש הרשאה להנהלת האתר להכלילו ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMSו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.

הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של המשתמשים לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי האתר או במקרה של שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה לעמותה למסור את פרטי המשתמש.

הנהלת האתר תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים על ידי משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים חסויים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד שלישי, פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אופן השימוש בשירותי האתר
האתר פועל ברשת האינטרנט ומיועד למשתמשות מגיל 18 ומעלה בלבד. בשימוש ו/או הרשמת משתמש לאתר מצהירה המשתמשת שהינה מעל גיל 18.

הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמות כחברות באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמשת ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או סיסמא.

הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לאתר ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר .

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.
בשימוש ו/או הרשמת משתמשת לאתר רשאי המשתמשת לעשות שימוש ולצפות בכל דפי האתר, למעט במקרים שיוגבל ע”י הנהלת האתר ה ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר שומרת על זכותה כי בעתיד שימוש בחלק מתכני האתר יותנה בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמשת.

באישור תנאי שימוש אלו מצהירה המשתמשת כי השימוש בכל תכני האתר יעשה למטרותיה האישיים בלבד והמשתמשת לא תבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי המשתמשות באתר. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.

במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמשת, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

שירותים הטעונים רישום
באתר ניתן למצוא שירותים הטעונים רישום. משתמשת תוכל ליהנות משירותים אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום ולאחר שהתקבלה הסכמת המשתמשת להסכם המקוון הנלווה לרישום.

השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש המשתמשת למסור פרטים אישיים לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכו’. כמו כן יידרשו פרטי כרטיס האשראי של המשתמשת (במידה והשירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשות המשתמשת. על המשתמשת למסור רק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים והמשתמשת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרה. פרטים שגויים עלולים למנוע ממשתמשת את המשך הרישום והשימוש בשירות ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמה. במקרה של שינוי פרטים, על המשתמשת לעדכנם באופן מקוון במייל המופיע באתר.

הנתונים שתמסור משתמשת בעת רישומה לשירות, יישמרו במאגר המידע שבבעלות הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תבצע כל שימוש בפרטי המשתמשת אלא לצורך הרישום שביצע ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר למשתמשת להשתמש בשירות הטעון רישום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משתמשת תהא רשאית לבטל עסקה לרכישת שירות שביצעה באתר בכפוף לכל התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010.

אספקת השירות
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי הנהלת האתר שאינם בשליטת הנהלת האתר ושתגרומנה להפרעה בגלישה באתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלות טכניות באתר והמשתמשת לא תהא זכאית לכל פיצוי, זיכוי בגין התקלה ו/או טענה מכל סוג אחר.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
באתר תמצא המשתמשת תכנים ומידע רלוונטיים לגיל טרום המעבר וגיל המעבר ותכנים נוספים.

על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד את התכנים באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה ומשתמשת מבצעת שימוש בתכנים אלה, על המשתמשת לבדוק אותם ולאמת אותם. אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ של עובד סוציאלי וכו’. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא המשתמשת באתר, תיעשה על אחריות המשתמשת בלבד.

מידע האסור בפרסום
המשתמשות באתר מתחייבות בזאת:
להשתמש בשירותים בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת על ידי הנהלת האתר .
לא לחדור למידע ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים וירוסים, לרבות תוכנות-עוינות, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכו’, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמשת באתר.

להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

להימנע מבקשות מטרידות ואמירות מגונות.

לא לכלול בתכנים המועלים מידע כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

לא להעלות לאתר לרבות בפורומים השונים בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.

לא לפרסם כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.

לא להעלות פרסום מסחרי באמצעות תגובות, פורומים או בלוגים באתר.

פרסומות
האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום המידע אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתות התכנים. האחריות לתוכן הפרסומי והמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או אשר ירכשו באמצעותן.

במידה ומשתמשת מעוניינת לפרסם באתר מוצר ו/או שירות כלשהו, על המשתמשת לקבל הסכמת הנהלת האתר לכך מראש ובכתב.
החליטה הנהלת האתר לפרסם תוכן שמסרה משתמשת, רשאית הנהלת האתר לערוך תוכן זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו ו/או להתאימו לאופי האתר.

קישורים
הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של הנהלת האתר ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר .
כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסרת הנה בעלת הזכויות בו וכי היא רשאית למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה המפרסמת לעמותה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף לאתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר
השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמשות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיהם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמשת את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשות, בעמותה או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי
כל משתמשת באתר מתחייבת לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית
הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

מחיקת מידע
הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחת מידע
הנהלת האתר התקינה מערכות ומקיימת נהלים לאבטחת מידע באתר כמקובל בתחום. הנהלת האתר איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוכסן בה.

שינויים באתר והפסקת השירות
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש.

לא תהיה למשתמשות כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין המשתמשות בהתאם לתנאי שימוש אלה.

הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר ולעמותה אין כל אחריות בגינן.

הדין החל על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלו או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
* תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה ואולם המסמך פונה אל נשים וגברים כאחד.

מדיניות פרטיות
הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר הפועל בכתובת on-fire.co.il ובכתובות נוספות ככל שיהיו לפי שיקול דעת הנהלת האתר (“האתר“). השימוש בשירותי האתר (כהגדרתם בתנאי השימוש באתר), או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי (“היישום“). הוראות מדיניות הפרטיות יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במדיניות זו בה נאמר “האתר”, תהייה הכוונה גם ליישום.

מדיניות זו מצורפת לתנאי השימוש של האתר (“תנאי השימוש“) כחלק בלתי נפרד מהם.

מסירת פרטים לאתר
השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה. בעת ההרשמה, המשתמשת תדרש למסור מידע אישי לרבות שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל וכו’ (“המידע האישי“). על המשתמשת למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים והמשתמשת בהרשמתה מאשר את נכונות הפרטים שמסרה. ככל שיחול שינוי במידע האישי של המשתמשת, על המשתמשת לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך.

המידע האישי והפרטים שתמסור המשתמשת בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.

המשתמשת אינה נדרשת ע”פ חוק למסור את המידע האישי, אולם במידה ותחליט המשתמשת שלא למסור את מלוא המידע האישי הנדרש לשם ההרשמה, לא תוכל המשתמשת להשתמש באותם שירותים באתר, הדורשים הרשמה.

שימוש במידע
בעת השימוש באתר, יכול להיות שיצטבר מידע על המשתמשת לרבות מידע על שירותים שרכשה, העמודים בהם צפתה, ההצעות, השירותים, התכנים שעניינו את המשתמשת ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה והיא רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי ולפעילות המשתמשת באתר בכפוף להוראות כל דין.

מסירת מידע לצד שלישי
הנהלת האתר לא תעביר את המידע האישי של המשתמשת לצדדים שלישיים ו/או את והמידע שנאסף על פעילותו של המשתמשת באתר, אלא במקרים הבאים ובכפוף לכל דין:
אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת או את המידע אודות המשתמשת לצד שלישי;
אם תפר המשתמשת את תנאי השימוש באתר, או חלק מהם, או אם תבצע המשתמשת באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות המנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ככל שהדבר נדרש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור הנהלת האתר , בקשר עם האתר;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמשת לבין הנהלת האתר;
בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמשת לגופה, לרכושה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תחשוף בפני צדדים שלישיים ביודעין, או במכוון את זהות המשתמשת ללא הסכמתה; בכל מקרה, לא תחשוף הנהלת האתר את המידע האישי ו/או או המידע שנאסף מן היישום בפני מפרסמים.

במקרה והנהלת האתר תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – תהיה הנהלת האתר זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשים במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו.

הזנת תכנים על ידי המשתמשת
הנהלת האתר תאפשר למשתמשת להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת, תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות, בכפוף לכך שמלאו למשתמשת שמונה עשרה (18) שנים. במסירת התכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו:
המשתמשת מצהירה ומאשרת שאינה פוגעת בפרטיותו של כל אדם אחר.

המשתמשת מקנה להנהלת האתר ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

המשתמשת מסכימה ומאשרת להנהלת האתר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות פרסומי הנהלת האתר.
המשתמשת מסכימה ומאשרת להנהלת האתר להשתמש במידע לשם ייעול השירות של הנהלת האתר וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי החלטתה הבלעדית של הנהלת האתר.

אבטחת מידע
לצורך ניהול האתר הנהלת האתר משתמשת במערכות ומיישמת נהלים לאבטחת מידע כמקובל בתחום. על אף האמור, למען הסר ספק יובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית בכל צורה שהיא ואיננה מתחייבת כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

שינויים במדיניות הפרטיות
הנהלת האתר רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת. ככל שיבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרה המשתמשת, תפורסם על כך הודעה באתר. הנהלת האתר ממליצה למשתמשות להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו
הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאתר ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן כתובת דוא”ל [email protected].

* מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לגברים.

אולי תאהבו גם ...

עמותות ואירגונים

עמותות ואירגונים לאן עוד אפשר לפנות על מנת לקבל מידע רלוונטי, איזה גופים מקדמים את

אודות

"On Fire – נשים מדברות עם נשים", הגיחה לעולם בסוף 2019, מתוך ההבנה כי לסוגיות